SK Dynamo České Budějovice | Vstupenky | Návštěvní řád

Návštěvní řád Fotbalového stadionu Střelecký ostrov

§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově, kterým je Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem F.A.Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice (dále jen provozovatel) a jejím smluvním partnerem ke správě, údržbě a provozu, kterým je fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice, a.s. (dále jen partner), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků fotbalového stadionu vstupujících do areálu fotbalového stadionu a používající jeho zařízení.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na fotbalovém stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na fotbalovém stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na fotbalovém stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Fotbalový stadion
1. Fotbalový stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel Statutární město České Budějovice.
2. Veřejnost může do areálu fotbalového stadionu vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se Statutárním městem České Budějovice jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě majitele fotbalového stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt na fotbalovém stadionu
1. V areálu fotbalového stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř fotbalového stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z fotbalového stadionu vyveden. Při opuštění fotbalového stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2. Fotbalový stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem fotbalového stadionu z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli fotbalového stadionu pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu na fotbalový stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru areálu fotbalového stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu fotbalového stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu fotbalového stadionu je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu fotbalového stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu fotbalového stadionu . To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v areálu fotbalového stadionu
1. Každý návštěvník fotbalového stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu fotbalového stadionu právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci fotbalového stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru fotbalového stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru fotbalového stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele fotbalového stadionu.
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení fotbalového stadionu.
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku SK Dynamo České Budějovice nebo fotbalový stadion,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru fotbalového stadionu, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
3. Provozovatel fotbalového stadionu nebo partner je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel nebo nájemce fotbalového stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu fotbalového stadionu.

4. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř fotbalového stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem partnera.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce SK Dynamo České Budějovice, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup na fotbalový stadion a užívání fotbalového stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. SK Dynamo České Budějovice, a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit SK Dynamo České Budějovice, a.s.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z fotbalového stadionu a postihnuti zákazem vstupu do areálu fotbalového stadionu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti SK Dynamo České Budějovice, a.s. nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalového stadionu je účinný od 01.06.2015